SMLOUVA MEZI UŽIVATELEM A RGIS

Web RGIS, LLC a RGIS Affiliates („RGIS“) se skládá z různých webových stránek provozovaných RGIS. „Webové stránky RGIS“ jsou zde definovány tak, že zahrnují www.rgis.com a všechny další webové stránky provozované výhradně společností RGIS („Služby“).

Web RGIS je vám nabízen pod podmínkou, že beze změny přijímáte podmínky a upozornění zde obsažené. Používáním webových stránek RGIS vyjadřujete svůj souhlas se všemi takovými podmínkami a upozorněními.​

ZMĚNA TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ

RGIS si vyhrazuje právo změnit podmínky a upozornění, za kterých je web RGIS nabízen, včetně, ale nikoli výhradně, poplatků spojených s používáním webu RGIS.

Webové stránky RGIS nesmíte používat a nesmíte přijmout Podmínky, pokud jste osobou, které je zakázáno používat služby, které společnost RGIS poskytuje podle zákonů jakékoli země, ve které máte bydliště nebo ze které služby používáte.

RGIS si vyhrazuje právo zpřístupnit souhrnné informace širší veřejnosti nebo médiím nebo konkrétnější údaje, se kterými samostatně a konkrétně souhlasíte, že je můžeme sdílet, aniž by došlo k porušení důvěrnosti uživatelů.

ŽÁDNÉ NEZÁKONNÉ NEBO ZAKÁZANÉ POUŽÍVÁNÍ

Podmínkou vašeho používání webu RGIS je, že společnosti RGIS zaručujete, že nebudete používat web RGIS k žádnému účelu, který je nezákonný nebo zakázaný těmito podmínkami a upozorněními. Nesmíte používat web RGIS žádným způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo narušit web RGIS nebo zasahovat do užívání a požitku z webu RGIS kteroukoli jinou stranou. Nesmíte získávat nebo se pokoušet získat žádné materiály nebo informace žádnými prostředky, které k tomu nebyly záměrně poskytnuty nebo poskytnuty prostřednictvím webu RGIS. Nesmíte nahrávat soubory, které obsahují software nebo jiný materiál chráněný zákony na ochranu duševního vlastnictví (nebo právy na ochranu soukromí), pokud k nim nevlastníte nebo neřídíte práva nebo jste nezískali veškerý nezbytný souhlas. Nesmíte nahrávat soubory, které obsahují viry, poškozené soubory nebo jakýkoli jiný podobný software nebo programy, které mohou poškodit provoz cizího počítače. Nesmíte falšovat ani mazat žádné autorské údaje, právní nebo jiná správná upozornění nebo vlastnická označení nebo štítky původu nebo zdroje softwaru nebo jiného materiálu obsaženého v nahraném souboru.

PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU A SÍTĚ

Porušení bezpečnosti systému a sítě je zakázáno. Příklady porušení zabezpečení systému a sítě zahrnují následující:

Neoprávněný přístup k datům, systémům nebo sítím nebo jejich používání, včetně jakéhokoli pokusu o zkoumání, skenování nebo testování zranitelnosti systému nebo sítě nebo narušení bezpečnostních nebo autentizačních opatření bez výslovného povolení RGIS;

Neoprávněné sledování dat nebo provozu v jakékoli síti nebo systému bez výslovného povolení RGIS;

Zásahy do služby jakémukoli uživateli, hostiteli nebo síti, mimo jiné včetně pokusů o přetížení systému.

HESLA A ZABEZPEČENÍ ÚČTU

Souhlasíte a chápete, že jste odpovědní za zachování důvěrnosti hesel spojených s jakýmkoli účtem, který používáte pro přístup ke Službám.

V souladu s tím souhlasíte s tím, že budete výhradně odpovědní společnosti RGIS za všechny aktivity, ke kterým dojde pod vaším účtem. Pokud se dozvíte o jakémkoli neoprávněném použití vašeho hesla nebo vašeho účtu, souhlasíte s tím, že to neprodleně oznámíte společnosti RGIS na adrese privacy@rgis.com

MATERIÁLY POSKYTOVANÉ SPOLEČNOSTI RGIS NEBO ZVEDENÉ NA JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY RGIS

Společnost RGIS si nenárokuje vlastnictví materiálů, které poskytujete společnosti RGIS (včetně zpětné vazby a návrhů) nebo zveřejňujete, nahráváte, vkládáte nebo odesíláte na jakoukoli webovou stránku RGIS (souhrnně „Příspěvky“). Zveřejněním, nahráním, vložením, poskytnutím nebo odesláním vašeho příspěvku však udělujete společnosti RGIS a nezbytným nabyvatelům sublicence povolení používat váš příspěvek v souvislosti s provozem svých podniků, včetně, bez omezení, práv na: kopírování, distribuci, přenos, veřejně zobrazovat, veřejně provádět, reprodukovat, upravovat, překládat a přeformátovat váš příspěvek; žádný z nich neodhalí vaše jméno v souvislosti s vaším Příspěvkem, ledaže vy jako jednotliví uživatelé souhlasíte s tím, že to povolíte v samostatné smlouvě se společností RGIS.

Za použití vašeho příspěvku, jak je zde uvedeno, nebude vyplacena žádná kompenzace. Společnost RGIS nemá žádnou povinnost posílat nebo používat jakékoli příspěvky, které poskytnete, a může je kdykoli odstranit podle vlastního uvážení společnosti RGIS.

Zveřejněním, nahráním, vložením, poskytnutím nebo odesláním svého příspěvku zaručujete a prohlašujete, že vlastníte nebo jinak ovládáte všechna práva k vašemu příspěvku, jak je popsáno v této části, včetně, bez omezení, všech práv nezbytných k tomu, abyste mohli poskytovat, zveřejňovat, zveřejňovat, nahrajte, vložte nebo odešlete příspěvky.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM NEBUDE SPOLEČNOST RGIS A/NEBO JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, REKRESIVNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLI ŠKODY ZA JAKÉKOLI ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY , DATA NEBO ZISKY, VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝKONU WEBOVÉ STRÁNKY RGIS, SE ZPOŽDĚNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY RGIS NEBO SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY, POSKYTOVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POSKYTOVÁNÍ JAKÉKOLI INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY RGIS, NEBO JINAK VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY RGIS, AŤ JSOU ZALOŽENY NA SMLOUVĚ, deliktu, nedbalosti, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI KTERÝKOLIV JEHO DODAVATEL) BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST ŠKODY. PROTOŽE NĚKTERÉ STÁTY/JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, NEMUSÍ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ VZTAHOVAT. POKUD JSTE NESPOKOJEN(A) S JAKOUKOLIV ČÁSTÍ WEBU RGIS NEBO S JAKOUKOLIV PODMÍNKOU POUŽÍVÁNÍ, MÁTE VAŠÍ VÝHRADNÍ A VÝHRADNÍ NÁPRAVOU NEPOKRAČOVAT V JEHO PUŽÍVÁNÍ.

SERVISNÍ KONTAKT: privacy@rgis.com

UKONČENÍ/OMEZENÍ PŘÍSTUPU

Společnost RGIS si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení upravit, odmítnout zveřejnit nebo odstranit jakékoli informace nebo materiály, zcela nebo zčásti, nebo ukončit váš přístup na web RGIS a související služby nebo jakoukoli jejich část, a to kdykoli. čas, bez upozornění. V maximálním rozsahu povoleném zákonem se tato smlouva řídí zákony státu Michigan a tímto souhlasíte s výhradní jurisdikcí a místem soudů ve státě Michigan ve všech sporech vyplývajících z použití nebo souvisejících s používáním webové stránky RGIS. Použití webu RGIS je zakázáno pod jakoukoliv jurisdikcí, která nedá průchod všem ustanovením těchto podmínek, včetně tohoto odstavce. Souhlasíte, že mezi vámi a RGIS neexistuje žádné joint venture, partnerství, zaměstnání nebo agenturní vztah jako výsledek této smlouvy nebo používání webu RGIS.

Plnění této smlouvy ze strany RGIS podléhá stávajícím zákonům a právním procesům a nic obsažené v této smlouvě není v rozporu s právem RGIS vyhovět žádostem nebo požadavkům vládních, soudních a donucovacích orgánů nebo požadavkům týkajícím se vašeho používání webové stránky RGIS nebo poskytnutých informací. nebo shromážděné společností RGIS s ohledem na takové použití. Pokud bude jakákoli část této smlouvy shledána neplatnou nebo nevymahatelnou v souladu s platnými zákony, včetně, nikoli však výhradně, výše uvedených prohlášení o vyloučení záruky a omezení odpovědnosti, bude neplatné nebo nevymahatelné ustanovení považováno za nahrazené platným, vymahatelným ustanovením. která nejvíce odpovídá záměru původního ustanovení a zbytek smlouvy bude nadále platit. Není-li zde uvedeno jinak, představuje tato smlouva úplnou dohodu mezi uživatelem a RGIS s ohledem na webovou stránku RGIS a nahrazuje veškerou předchozí nebo současnou komunikaci a návrhy, ať už elektronické, ústní nebo písemné, mezi uživatelem a společností RGIS s ohledem na Webové stránky RGIS. Tištěná verze této smlouvy a jakékoli oznámení podané v elektronické podobě jsou přípustné v soudních nebo správních řízeních založených nebo souvisejících s touto dohodou ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jiné obchodní dokumenty a záznamy původně vytvořené a uchovávané v tištěná forma. Je výslovným přáním stran, aby tato smlouva a všechny související dokumenty byly vypracovány v angličtině a váš vztah se společností RGIS se bude řídit anglickým významem Podmínek.

SOUKROMÍ A OSOBNÍ INFORMACE

Informace o postupech ochrany údajů společnosti RGIS naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti RGIS na adrese http://www.rgis.com/us_en/privacypolicymain.aspx. Tyto zásady vysvětlují, jak společnost RGIS zachází s vašimi osobními údaji a jak chrání vaše soukromí, když používáte Služby. Souhlasíte s použitím vašich údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti RGIS.

PERPETUITNÍ PRÁVA

Když tyto Podmínky skončí, všechna zákonná práva, povinnosti a závazky, z nichž jste vy a RGIS těžili, podléhala jim (nebo která vznikla v průběhu doby, kdy byly podmínky v platnosti) nebo která budou trvat na dobu neurčitou. , nebude tímto ukončením dotčeno a ustanovení této smlouvy se na taková práva, povinnosti a závazky budou nadále vztahovat po neomezenou dobu.

UPOZORNĚNÍ NA AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

Veškerý obsah webových stránek RGIS je chráněn autorským právem. Všechna práva vyhrazena.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

RGIS, logo RGIS a další ochranné známky, servisní známky, grafika a loga RGIS použité v souvislosti s webovou stránkou RGIS jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti RGIS, LLC v USA a/nebo jiných zemích. K žádné z výše uvedených ochranných známek vám není uděleno žádné právo ani licence a dále souhlasíte s tím, že nebudete odstraňovat, zakrývat ani měnit jakákoli oznámení o vlastnictví (včetně upozornění na ochranné známky a autorská práva), která mohou být připojena ke službám nebo v nich obsažena.

Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

OZNÁMENÍ A POSTUP PŘI NÁROKU NA PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

Pokud jste vlastníkem autorských práv a domníváte se, že váš materiál chráněný autorskými právy byl reprodukován, zveřejněn nebo distribuován prostřednictvím webové stránky způsobem, který představuje porušení autorských práv, informujte prosím našeho určeného zástupce pro autorská práva zasláním písemného oznámení na adresu generalcounsel@rgis.com nebo ecordier@rgis .com. Upozorňujeme, že kontaktní informace uvedené v tomto odstavci jsou určeny pouze pro podezření na porušení autorských práv. Kontaktní informace pro jiné záležitosti jsou uvedeny jinde v těchto Podmínkách použití nebo na Webové stránce.

NA VŠECHNY DOTAZY, KTERÉ NEBUDETE PODLE TOHOTO POSTUPU ZALOŽENY, NEOBDRŽÍME ŽÁDNOU ODPOVĚĎ.

VŠEOBECNÉ PRÁVNÍ PODMÍNKY

Podmínky představují celou právní dohodu mezi vámi a RGIS a řídí vaše používání Služeb (avšak s výjimkou jakýchkoli služeb, které vám může RGIS poskytovat na základě samostatné písemné smlouvy), a zcela nahrazují jakékoli předchozí dohody mezi vámi a RGIS ve vztahu k Služby.

Souhlasíte s tím, že RGIS vám může zasílat oznámení, včetně těch, která se týkají změn Podmínek, e-mailem, běžnou poštou nebo zveřejněním ve Službách.

Souhlasíte s tím, že pokud společnost RGIS neuplatňuje nebo nevymáhá žádné zákonné právo nebo nápravu, které jsou obsaženy v Podmínkách (nebo které má společnost RGIS podle jakéhokoli platného zákona), nebude to považováno za formální vzdání se práv společnosti RGIS a že tato práva nebo opravné prostředky budou společnosti RGIS stále k dispozici.

Pokud kterýkoli soud s jurisdikcí rozhodovat o této záležitosti rozhodne, že jakékoli ustanovení těchto podmínek je neplatné, bude toto ustanovení z podmínek odstraněno, aniž by to ovlivnilo zbytek podmínek. Zbývající ustanovení podmínek budou i nadále platná a vymahatelná.​​​